OPERATĪVĀ PROGRAMMA

Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Atbalsts inovācijām uzņēmumos

darbība 3.3 Atbalsts promocji un internacionalizācijai inovāciju uzņēmumiem

poddziałanie 3.3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Iet uz zīmolu

"Promocijas zīme produktowej firma Teamdeck Sp. z o.o. poprzez īstenošanu programmu promocji branży IT/ICT"

Krótki aprakst projekta:

Przedmiotem projekta tiek īstenots caur uzņēmumu Teamdeck Sp. z o.o. działań promocyjnych zgodnych z programmu promocji

branży IT/ICT w celu promowania własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych. Działania z branżowego program

promocji będą prowadzone na pozaunijnym rynku perspektywicznym - w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (ASV).

W ietvaros projekta, Wnioskodawca plāno īstenot uzdevumus saistībā ar z:

  • uczestnictwem w targach branżowych w charakterze wystawcy,
  • zakupem služby doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek americanski,
  • zakupem služby szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia spółki,
  • organizacją individualnej misji gospodarczej do USA,
  • realizacją działań informacyjno-promocyjnych.

Cele projektu:

Celem realizācija projektu jest pieaugums konkurētsności oraz rozpoznawalności firmas Teamdeck na rynkach zagranicznych poprzez udział w progr. promocji branży IT/ICT. Cel ten jest zgodny z цел działania 3.3POIR, который zakłada pieaugums konkurētspējas polskich uzņēmumu sektora MŚP poprzez internacionalizację ich dział. gosp., jak arī z цел poddz. 3.3.3.3POIR.

Realizacja zaplanowanych zadań umożliwi sasniegnięcie rezultatów:

  • Liczba podpisanych zagr. kontraktów handlowych - 94,
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport - 21 milj. zl,
  • Przychody ze sprzedaży na export produktów będących przedmiotem projektu - 2 milj. zl.

Osiągnione rezultaty projekta atvieglwią przełamywanie barier i nawiązywanie kontaktów z partnerami zagr. W konsekwencji przyczynią się do pozyskania klientiem z rynków zagr. oraz pieaugumu pārdošanas pakalpojumu firmas par granicą. Realizacja projektu zwiększy zasięg oddziaływania oferty sprzedażowej spółki oraz przyczyni się do nostiprnienia jej potencjału.

Wartość projektu: 712 380,00 PLN

Wkład fond europejskich: 455 625,00 PLN