Regulamin ("Regulamin")

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem ("Regulamin", "Warunki") przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego https://teamdeck.io ("Serwis") prowadzonego przez Teamdeck sp. z o.o. ("my", "nas", "Teamdeck" lub "nasz") z siedzibą przy ul: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, NIP: 7831750055, REGON: 365865326, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS. 0000646426.

Dostęp klienta do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem przez klienta niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, klient wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli klient nie zgadza się z jakąkolwiek częścią warunków, nie może uzyskać dostępu do Usługi.

§1. Wymagania techniczne

1. W zakresie dotyczącym korzystania przez Klientów z funkcjonalności Teamdeck, Regulamin należy traktować jako "regulamin", o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Wymagania techniczne odnoszą się do aspektów technicznych, które klient musi spełnić, aby korzystać z Usługi. Klient powinien używać:

  • Chrome (aktualna wersja)
  • Mac / Windows
  • 8 GB RAM
  • Procesor Intel Core i3 Gen 2 lub nowszy

3. Aby utworzyć nowe konto, Klient musi wypełnić formularz oraz przeczytać i zaakceptować Regulamin. Klient akceptuje Regulamin poprzez zaznaczenie pola wyboru "Przeczytałem i akceptuję Regulamin". Klient może również śpiewać za pomocą konta Podio lub aplikacji Google. Korzystanie z wymienionych usług oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  

§2. Subskrypcje

1. Niektóre części Usługi są rozliczane na podstawie subskrypcji ("Subskrypcje"). Użytkownik będzie rozliczany z góry w sposób cykliczny i okresowy ("Cykl rozliczeniowy"). Cykle rozliczeniowe są ustalane miesięcznie lub rocznie, w zależności od rodzaju planu subskrypcji wybranego przez użytkownika przy zakupie Subskrypcji.

2. Na koniec każdego Cyklu Rozliczeniowego Subskrypcja klienta zostanie automatycznie odnowiona na dokładnie takich samych warunkach, chyba że klient anuluje Subskrypcję lub Teamdeck ją anuluje. Klient może anulować odnowienie Subskrypcji za pośrednictwem strony zarządzania kontem online lub kontaktując się z zespołem obsługi klienta Teamdeck.

Ważna metoda płatności, w tym karta kredytowa, jest wymagana do przetworzenia płatności za Subskrypcję klienta. Klient powinien dostarczyć Teamdeck dokładne i kompletne informacje rozliczeniowe, w tym imię i nazwisko, adres, stan, kod pocztowy, numer telefonu i ważne informacje o metodzie płatności. Przesyłając takie informacje o płatności, klient automatycznie upoważnia Teamdeck. do obciążenia wszelkich opłat subskrypcyjnych poniesionych za pośrednictwem konta klienta za pomocą takich instrumentów płatniczych.

3. Jeśli automatyczne rozliczenie nie nastąpi z jakiegokolwiek powodu, Teamdeck wystawi fakturę elektroniczną wskazującą, że klient musi dokonać płatności ręcznie, w określonym terminie, z pełną płatnością odpowiadającą okresowi rozliczeniowemu wskazanemu na fakturze.

§3. Bezpłatna próba

1. Teamdeck. może, według własnego uznania, oferować Subskrypcję z bezpłatnym okresem próbnym przez ograniczony czas ("Bezpłatny Okres Próbny").

2. Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych rozliczeniowych w celu zarejestrowania się w Bezpłatnym Okresie Próbnym.

Jeśli klient wprowadzi swoje dane rozliczeniowe podczas rejestracji w celu skorzystania z Bezpłatnego Okresu Próbnego, Teamdeck nie obciąży klienta opłatą do czasu wygaśnięcia Bezpłatnego Okresu Próbnego. W ostatnim dniu okresu próbnego, o ile klient nie anuluje Subskrypcji, klient zostanie automatycznie obciążony stosownymi opłatami za wybrany rodzaj Subskrypcji.

3. W dowolnym czasie i bez uprzedzenia Teamdeck zastrzega sobie prawo do (i) zmiany warunków oferty Bezpłatnego Okresu Próbnego lub (ii) anulowania takiej oferty Bezpłatnego Okresu Próbnego.

§4. Zmiany opłat

1. Teamdeck, według własnego uznania i w dowolnym momencie, może zmodyfikować opłaty za Subskrypcje. Każda zmiana opłaty za Subskrypcję wejdzie w życie z końcem bieżącego Cyklu Rozliczeniowego.

2. Teamdeck powiadomi klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w opłatach subskrypcyjnych, aby dać mu możliwość zakończenia subskrypcji klienta, zanim taka zmiana wejdzie w życie.

3. Dalsze korzystanie z Usługi przez Klienta po wejściu w życie zmiany opłaty abonamentowej stanowi zgodę Klienta na zapłatę zmienionej kwoty opłaty abonamentowej.

§5. Zwroty

Niektóre wnioski o zwrot kosztów subskrypcji mogą być rozpatrywane przez Teamdeck indywidualnie i przyznawane według wyłącznego uznania Teamdeck.

§6. Konta

1. Gdy klient tworzy u nas konto, musi podać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niezastosowanie się do tego wymogu stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta klienta w naszym Serwisie.

2. Klient jest odpowiedzialny za ochronę hasła, którego używa w celu uzyskania dostępu do Usługi oraz za wszelkie działania lub czynności wykonywane przy użyciu jego hasła, niezależnie od tego, czy jego hasło jest związane z naszą Usługą, czy z usługą strony trzeciej.

3. Klient zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Klient musi powiadomić nas niezwłocznie po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu jego konta.

4. Klient nie może używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub nazwy, która nie jest prawnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który podlega jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż klienci bez odpowiedniego upoważnienia, lub nazwy, która jest w inny sposób obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna.

§7. Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość, cechy i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Teamdeck i jej licencjodawców. Usługa jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami obowiązującymi zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być wykorzystywane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Teamdeck.

§8. Linki do innych stron internetowych

1. Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez Teamdeck.

2. Teamdeck nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Klient ponadto przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Teamdeck nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

3. Zdecydowanie zalecamy klientowi zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich stron internetowych lub usług stron trzecich, które klient odwiedza.

§9. Rozwiązanie umowy

1. Możemy natychmiast zamknąć lub zawiesić konto klienta, bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli klient naruszy Warunki.

2. Po rozwiązaniu umowy prawo klienta do korzystania z Usługi natychmiast wygasa. Jeśli klient chce zamknąć swoje konto, może po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

§10. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Teamdeck ani jego dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub karne szkody, w tym między innymi utratę zysków, danych, użytkowania, wartości firmy lub inne straty niematerialne, wynikające z (i) dostępu użytkownika do Usługi, korzystania z niej lub niemożności dostępu do niej lub korzystania z niej; (ii) jakiegokolwiek zachowania lub treści osób trzecich w ramach Usługi; (iii) wszelkich treści uzyskanych z Usługi; oraz (iv) nieautoryzowanego dostępu, wykorzystania lub zmiany transmisji lub treści użytkownika, niezależnie od tego, czy są one oparte na gwarancji, umowie, czynie niedozwolonym (w tym zaniedbaniu) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli środek zaradczy określony w niniejszym dokumencie nie spełnił swojego podstawowego celu.

§Zastrzeżenie

1. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko. Usługa jest świadczona na zasadzie "TAK JAK JEST" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". Usługa jest świadczona bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw lub przebiegu świadczenia.

2. Teamdeck, jego spółki zależne, stowarzyszone i licencjodawcy nie gwarantują, że a) Usługa będzie działać nieprzerwanie, bezpiecznie lub będzie dostępna w określonym czasie lub lokalizacji; b) wszelkie błędy lub wady zostaną naprawione; c) Usługa jest wolna od wirusów lub innych szkodliwych składników; lub d) wyniki korzystania z Usługi spełnią wymagania użytkownika.

§12. Prawo właściwe

1. Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem polskim, bez względu na przepisy kolizyjne.

2. Niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami w odniesieniu do naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogliśmy zawrzeć między nami w odniesieniu do Usługi.

§13. Zmiany

1. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się zapewnić co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

2. Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej Usługi po wejściu w życie tych zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na nowe warunki, powinien zaprzestać korzystania z Usługi.

§14. Dane osobowe

1. Klient dokonując rejestracji i korzystając z Serwisu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, przy czym ich podanie jest niezbędne do korzystania z Serwisu i założenia konta klienta. Przetwarzanie ww. danych odbywa się na wniosek Klienta i za jego zgodą.

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Teamdeck odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług świadczonych przez Teamdeck oraz w celach marketingowych, jeśli Klient chce otrzymywać usługę newslettera. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Szczegóły dotyczące zakresu i celu przetwarzania danych osobowych oraz praw Użytkownika znajdują się w Informacji o Ochronie Danych Osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 1,2,4 RODO), która jest odrębnym dokumentem dostępnym pod adresem https://teamdeck.io/data-protection-information/ oraz w naszej Polityce Ochrony Danych stanowiącej odrębny dokument dostępny pod adresem https://teamdeck.io/data-protection-policy/ .