PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand

"Promocja marki produktowej firmy Teamdeck Sp. z o.o. poprzez realizację programu promocji branży IT/ICT"

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest realizacja przez firmę Teamdeck Sp. z o.o. działań promocyjnych zgodnych z programem promocji

branży IT/ICT w celu promowania własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych. Działania z branżowego programu

promocje będą prowadzone na pozaunijnym rynku perspektywicznym - w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA).

W ramach projektu Wnioskodawca planuje realizację zadań związanych z:

  • uczestnictwem w targach branżowych w charakterze wystawcy,
  • zakupem usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek amerykański,
  • zakupem usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia spółki,
  • organizacją indywidualnej misji gospodarczej do USA,
  • realizacją działań informacyjno-promocyjnych.

Cele projektu:

Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności oraz rozpoznawalności firmy Teamdeck na rynkach zagranicznych poprzez udział w progr. promocji branży IT/ICT. Cel ten jest zgodny z celem działania 3.3POIR, który zakłada wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizację ich dział. gosp., jak również z celem poddz. 3.3.3POIR.

Realizacja zaplanowanych zadań umożliwi osiągnięcie rezultatów:

  • Liczba podpisanych zagr. kontraktów handlowych - 94,
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport - 21 mln zł,
  • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu - 2 mln zł.

Osiągnięte rezultaty projektu ułatwią przełamywanie barier i nawiązywanie kontaktów z partnerami zagr. W konsekwencji przyczynią się do pozyskania klientów z rynków zagr. oraz zwiększenia sprzedaży usług firmy za granicą. Realizacja projektu zwiększy zasięg oddziaływania oferty sprzedażowej spółki oraz przyczyni się do wzmocnienia jej potencjału.

Wartość projektu: 712 380,00 PLN

Wkład funduszy europejskich: 455 625,00 PLN