PROGRAM OPERACYJNY

Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Markaya Git

"Promocja marki produktowej firmy Teamdeck Sp. z o.o. poprzez realizację programu promocji branży IT/ICT"

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest realizacja przez firmę Teamdeck Sp. z o.o. działań promocyjnych zgodnych z programem promocji

Zagranicznych rynkach'ta üretilen markaların tanıtımına yönelik BT/ICT branşı. Branşlaşma programı

Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej'de (ABD) perspektywicznym rynku pozaunijnym na promocji będą prowadzone.

Wnioskodawca ramach projektu, Wnioskodawca planuje realizację zadań związanych z:

  • targach branżowych w charakterze wystawcy'de uczestnictwem,
  • rynek amerykański'ye olan bağlılığımızı güçlendirmek için kullanacağız,
  • spółki umiędzynarodowienia zakresie usługi szkoleniowej zakupem,
  • Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerel yönetimlerin organizasyonu,
  • bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Cele projektu:

Projenin gerçekleştirilmesi, IT/ICT tanıtım branşında faaliyet gösteren Teamdeck firmasının bir projede yer almasını sağlayacaktır. Cel ten jest zgodny z celem działania 3.3POIR, który zakłada wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizację ich dział. gosp., jak również z celem poddz. 3.3.3POIR.

Realizacja zaplanowanych zadań umożliwi osiągnięcie rezultatów:

  • Liczba podpisanych zagr. kontraktów handlowych - 94,
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport - 21 mln zł,
  • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu - 2 mln zł.

Osiągnięte rezultaty projectektu ułatwią przełamywanie barier i nawiązywanie kontaktów z partnerami zagr. Konsekwencji przyczynią się do pozyskania klientów z rynków zagr. oraz zwiększenia sprzedaży usług firmy za granicą. Projenin gerçekleştirilmesi, spesifikasyonların veya potansiyelin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

Wartość projektu: 712 380,00 PLN

Wkład funduszy europejskich: 455 625,00 PLN