OPERACINĖ PROGRAMA

Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.3 Wsparcie promocji bei internacionalizacija inovacyjnych įmonių

poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Eiti į prekės ženklą

"Promocja marki produktowej firmos Teamdeck Sp. z o.o. poprzez įgyvendinimą programą promocji промышленности IT/ICT"

Trumpas projekto aprašymas:

Przedmiotem projekto jest realizacja przez firmą Teamdeck Sp. z o.o. działań promocyjnych zgodnych z programu promocji

branży IT/ICT w celu promowania własnej marki produktowej na rynkach zagranicznych. Działania z branżowego programu

promocji będą prowadzone na pozaunijnym rynku perspektywicznym - w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA).

W ramach projekta, Wnioskodawca planuoja įgyvendinti užduotis, susijusias su z:

  • uczestnictwem w targach branżowych w charakterze wystawcy,
  • zakupem paslaugos doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek amerykański,
  • zakupem paslaugos szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia spółki,
  • organizacją indywidualnej misji gospodarczej do USA,
  • realizacją działań informacyjno-promocyjnych.

Cele projektas:

Celem realizacji projekta jest wzrost конкурентоспособności oraz rozpoznawalności firmos Teamdeck na rynkach zagranicznych poprzez udział w progr. promocji branży IT/ICT. Cel ten jest zgodny z celem działania 3.3POIR, kuris zakłada wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw sektora MŚP poprzez internacjonalizacją ich dział. gosp., jak również z celem poddz. 3.3.3POIR.

Realizacja zaplanowanych zadań umożliwi osiąnie rezultatów:

  • Liczba podpisanych zagr. kontraktów handlowych - 94,
  • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport - 21 mln. zlotų,
  • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu - 2 mln. zlotų.

Osiągnięte rezultaty projekto ułatwią przełamywanie barier i nawiązywanie kontaktów z partnerami zagr. W konsekwencji przyczynią się do pozyskania klientów z rynków zagr. bei padidinimą pardavimo paslaugų įmonės už granicą. Realizacija projektu zwiększy zasięg oddziaływania oferta sprzedażowej spółki oraz przyczyni się do wzmocnienia jej potencjału.

Vertės projektas: 712 380,00 PLN

Wkład funduszy europejskich: 455 625,00 PLN